elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 02.12.2023

Przedmiot działalności i kompetencji

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zawarte w Statucie i Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 

Głównymi celami szkoły są:

 

1) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia;
2) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;                                       

3) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem 
możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia. 

 

Zadania szkoły:

 

1) Umożliwienie uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz dalszego kształcenia na wyższych etapach edukacyjnych;      

2) Pełna realizacja programów nauczania oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego wszystkich przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

3) Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju;

4) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

5) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom;

6) Organizowanie obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych z zachowaniem higieny pracy umysłowej;

7) Stworzenie uczniom bezpiecznych warunków umożliwiających swobodny rozwój, naukę, zabawę i odpoczynek;

8) Wspomaganie indywidualnego rozwoju uczniów z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału, możliwości rozwojowych, talentów;

9) Rozwijanie kreatywności dziecka;

10) Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i motywacji do nauki;

11) Wprowadzenie dzieci i młodzież w świat kultury;

12) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

13) Stwarzanie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej;

14) Kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania polskiej kultury przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata;

15) Kształtowanie postaw społecznych;

16) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania;

17) Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli;

18) Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym;

19) Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

20) Promowanie zdrowia, dbałości o higienę osobistą oraz zdrowego stylu życia;

21) Zapobieganie agresji i wszelkim uzależnieniom;

22) Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i przygotowanie do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

23) Kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka;

24) Respektowanie praw dziecka;

25) Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, religijnej;

26) Przeciwstawianie się jakimkolwiek formom dyskryminacji;

27) Wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym, budowanie prawidłowych relacji szkoły z rodzicami;

28) Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 

Sposób wykonywania celów i zadań szkoły:

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:                      

                                     
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego
2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;                                                                              3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
6) zajęcia z religii/etyki                                                                                                                   
7) zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne.   

 

Cele i zadania szkoły są także realizowane poprzez:   

                                                                                              
1) zajęcia świetlicowe;                                                                                                                             
2) zajęcia pozaszkolne w trakcie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo -  turystycznych, w muzeach, kinach, bibliotece, domach kultury  i teatrach;                                                                         
3) zawody sportowe oraz konkursy wiedzy i umiejętności;
4) imprezy i uroczystości szkolne organizowane zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok szkolny;
5) wyjazdy śródroczne w ramach „Zielonej szkoły”;
6) imprezy organizowane na rzecz środowiska;
7) projekty i programy edukacyjne;
8) akcje, projekty i programy profilaktyczne;
9) innowacje pedagogiczne;
10) akcje charytatywne;
11) programy, projekty, akcje ekologiczne;
12) działalność szkolnych klubów i organizacji: TPD, PCK, LOP, Szkolny Klub TMB, Szkolny Klub Europejski „Eurokids”;                       
13) tworzenie własnego ceremoniału szkolnego; 
14) współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę;
15) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły odbywa się także poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Bronisława Miarczyńska
Wprowadził informację: Bronisława Miarczyńska
Edytował informację: Bronisława Miarczyńska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2022
Liczba wyświetleń: 288
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.02.2022
12:33:26
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
12:33:03
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
12:31:55
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
12:31:20
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
11:57:00
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
11:46:03
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji
25.02.2022
11:45:54
dodanie
Bronisława Miarczyńska
Przedmiot działalności i kompetencji