elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 03.02.2023
Jesteś tutaj:

Organy szkoły

Organy szkoły:


1) Dyrektor Szkoły:  Bronisława Miarczyńska

 

2) Rada Pedagogiczna:

Miarczyńska Bronisława – dyrektor szkoły
Grabowska Karina – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
Grabowska Anna – nauczyciel języka hiszpańskiego
Baczewski Zenon – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Banasz Edyta – nauczyciel matematyki
Bańczyk Janina – nauczyciel plastyki, muzyki, wychowania do życia w rodzinie
Borecki Paweł – nauczyciel informatyki i muzyki
Brol Kamila – wychowawca świetlicy
Buczyńska Aneta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii
Chyrek Grażyna - nauczyciel religii
Cichocka - Śliwka Karolina - nauczyciel przyrody i biologii
Domiczek Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dziendziel Ewa – nauczyciel fizyki i techniki
Jaksik Bożena – nauczyciel chemii
Kazimierek Olga – nauczyciel języka angielskiego
Koczar Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Koptas Ewa – nauczyciel matematyki
Kowalska Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kubiak Mariusz- nauczyciel wychowania fizycznego
Leszczyńska Alicja – nauczyciel języka angielskiego
Magdziorz Klaudia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mróz Joanna- nauczyciel bibliotekarz
Nadopta Magdalena – kierownik świetlicy szkolnej
Ościk Aneta – nauczyciel języka angielskiego
Piotrowska Katarzyna – pedagog szkolny
Przepadło Justyna – nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
Pyka Elżbieta – nauczyciel języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej
Sobczak Jadwiga – nauczyciel języka hiszpańskiego
Sokoła Agnieszka- nauczyciel wychowania fizycznego
Szumlas Tomasz – nauczyciel religii
Szwajnoch Joanna- nauczyciel języka polskiego
Szydełko Agata- nauczyciel języka polskiego
Szymik-Jaremko  Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Tarnowska Iwona- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki
Turowska Anna- nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego
Wadoń Teresa – wychowawca świetlicy
Wantuch Anna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Widawska Anna- nauczyciel wychowania fizycznego
Żychlińska  Sonia- wychowawca świetlicy, logopeda
Żychliński Sławomir- nauczyciel wychowania fizycznego

 

3) Rada Rodziców:

przewodnicząca: Beata Rogowska

sekretarz: Hanna Dyczka

skarbnik: Katarzyna Tomala

 

4) Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca: Julia Kwiatkowska

Zastępca: Liliana Kusek

Członek zarządu: Odetta Łypik

Opiekunowie: Karolina Cichocka - Śliwka, Paweł Borecki

 
 

Kompetencje organów szkoły

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:                                                                                                                
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
3. Dyrektor szkoły  w szczególności:                                                                                                                                      1) kieruje działalnością szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz;                                                                    2) sprawuje nadzór pedagogiczny;                                                                                                                                      3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwojupsychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;                                            5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;                                                                  9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką lub lekarzem  sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.

4. Dyrektor szkoły także:

1) opracowuje arkusz organizacji szkoły;
2) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych;
3) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
5) powierza opiekę nad nowo zatrudnionymi, początkującymi nauczycielami doświadczonym osobom z grona pedagogicznego oraz przydziela opiekuna stażu;
6) zapewnia prawidłowy przebieg stażu;
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy;
8) organizuje wyjazdy śródroczne tzw. „Zielone szkoły”;
9) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;10) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, planuje ich zakup do biblioteki szkolnej, gospodaruje nimi oraz określa szczegółowe warunki korzystania z nich przez uczniów;
11) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  program nauczania; 
12) wnioskuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
13) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonychw statucie szkoły;
14) kontroluje spełnianie  obowiązku szkolnego;
15)przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;                                                                                     
16) powołuje komisję w sprawie rozstrzygania sporów między organami.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanieform działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
3) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;
4) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki;
5) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;
6) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły , organu prowadzącego szkołę albo co najmniej1/3 członków Rady Pedagogicznej;
7) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków;
8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;
9) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.                                                                                                                                                                          

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia  pracy szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4.Ponadto Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
3) wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego;
4) propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
5) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w danym  roku szkolnym;
6) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów, którym zamierza powierzyć funkcje kierownicze w szkole;
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły  albo jego zmian oraz uchwala Statut i jego zmiany;                            
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
7. Rada Pedagogiczna wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 

 

Kompetencje Rady Rodziców

1.W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.                                                                                                  2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogicznyz wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenialub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.                                                             
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. Rada Rodziców także:

1) występuje do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczycieli;
2) opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę;
3) opiniuje zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole;
4) opiniuje propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;                                                             
5) opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczychw danym roku szkolnym;
6) opiniuje podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.                                
9. Rada Rodziców wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.                                                                                         
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.                                                                
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;                                                                 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;                                                                                                                       
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) prawo do występowania z wnioskami w sprawach nagradzania  i karania uczniów.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Bronisława Miarczyńska
Wprowadził informację: Bronisława Miarczyńska
Edytował informację: Bronisława Miarczyńska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2022
Liczba wyświetleń: 325
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.03.2022
16:02:29
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
02.03.2022
16:01:01
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
02.03.2022
16:00:28
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
02.03.2022
15:58:14
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
02.03.2022
15:43:43
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
02.03.2022
15:43:04
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:51:09
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:50:46
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:49:44
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:49:22
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:34:43
edycja
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły
25.02.2022
12:34:34
dodanie
Bronisława Miarczyńska
Organy szkoły