elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 25.03.2023

Rejestry, ewidencje, archiwa

Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

 
Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187. ze zm.)

* Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021. Poz.217)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2020 poz. 1386

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r.wsprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz. U. z 2019r. poz. 1700)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)

 

W Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

1. Akta osobowe pracowników szkoły

2. Arkusze ocen uczniów

3. Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik pedagoga szkolnego, dzienniki zajęć świetlicowych, dziennik biblioteki szkolnej

4. Księga ewidencji dzieci i młodzieży

5. Księga uczniów

6. Księga zastępstw

7. Księgi inwentarzowe

8. Księga zarządzeń

9. Księga druków ścisłego zarachowania

10. Księga kancelaryjna

11. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

12. Rejestr legitymacji szkolnych

13. Rejestr skarg i wniosków

14. Rejestr świadectw szkolnych

15. Rejestr wypadków uczniów i pracowników

Udostępnianie:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom oraz osobom upoważnionym przez Dyrektora placówki. Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Bronisława Miarczyńska
Wprowadził informację: Bronisława Miarczyńska
Edytował informację: Bronisława Miarczyńska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2022
Liczba wyświetleń: 128
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.02.2022
15:50:06
edycja
Bronisława Miarczyńska
Rejestry, ewidencje, archiwa
25.02.2022
13:00:46
edycja
Bronisława Miarczyńska
Rejestry, ewidencje, archiwa
25.02.2022
13:00:38
dodanie
Bronisława Miarczyńska
Rejestry, ewidencje, archiwa