elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 25.03.2023

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

Godziny przyjmowania interesantów:

·sekretariat: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 Dyrektor szkoły: od poniedziałku do piątku po uprzednim umówieniu się  w sekretariacie szkoły. 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
·       Interesantów  przyjmuje  dyrektor  szkoły oraz sekretarz szkoły.
·       Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania  spraw.
·       Sprawy można kierować do szkoły:
- osobiście
- telefonicznie: 32 286 97 37
- mailem: sp44bytom@op.pl
- drogą pocztową na adres:                                                                                              
Szkoła Podstawowa nr 44,                                                                                                    
ul. Gen. Grota Roweckiego 6,                                                                                              
41-907 Bytom                                                                                                                  
- przez dziennik elektroniczny (w sprawach dotyczących uczniów).

Sprawy niewymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
 
Tryb przyjmowania skarg i wniosków reguluje § 68 Statutu Szkoły.

 

§ 68.1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników szkoły.

2. Wnioski dotyczą w szczególności ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb klientów szkoły.

3. Skargi i wnioski składa się do Dyrektora Szkoły, a w razie jego nieobecności do wicedyrektora w formie ustnej , pisemnej lub poczty elektronicznej.

4.  Organem właściwym do załatwienia skargi lub wniosku jest Dyrektor Szkoły.

1) Dyrektor Szkoły przedstawia zasadne wnioski Radzie Pedagogicznej na konferencji podsumowującej dany semestr lub rok szkolny, która to Rada decyduje o realizacjii terminie realizacji wniosku;

2) Dyrektor Szkoły powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;

3) Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać wskazanie w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona;

4) Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie i podstawę prawną;

5) W przypadku, gdy skarżący lub wnioskodawca ponowił skargę lub wniosek bez wskazania nowych okoliczności dyrektor szkoły może w odpowiedzi podtrzymać poprzednie stanowisko.

5. Wnioski i skargi mogą składać przedstawiciele organów szkoły, prawni opiekunowie uczniów oraz pracownicy szkoły.

6. Złożenie skargi lub wniosku oraz sposób rozwiązania skargi lub wniosku dokumentuje się. 

1) Złożenie skargi lub wniosku odnotowuje się w rejestrze skarg i wniosków, który znajduje się w sekretariacie szkoły;

2) W trakcie załatwiania skargi lub wniosku gromadzi się dokumentację w postaci notatek służbowych, oświadczeń, protokołów, zaświadczeń lub innych dokumentów albo ich kserokopii; 

3) W przypadku, gdy skarga lub wniosek jest złożony ustnie Dyrektor Szkoły, a w razie jego nieobecności wicedyrektor, sporządza protokół zawierający treść, datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego; i przyjmujący na żądanie zgłaszającego potwierdza złożenie skargi lub wniosku

4) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Bronisława Miarczyńska
Wprowadził informację: Bronisława Miarczyńska
Edytował informację: Bronisława Miarczyńska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2022
Liczba wyświetleń: 130
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.03.2022
15:41:37
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przyjmowanie i załatwianie spraw
25.02.2022
16:00:01
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przyjmowanie i załatwianie spraw
25.02.2022
15:54:19
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przyjmowanie i załatwianie spraw
25.02.2022
13:00:13
edycja
Bronisława Miarczyńska
Przyjmowanie i załatwianie spraw
25.02.2022
13:00:04
dodanie
Bronisława Miarczyńska
Przyjmowanie i załatwianie spraw