elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 25.03.2023

Nabór na wolne stanowiska

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE I NIEPEDAGOGICZNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU

 


                                                                     § 1
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników na wolne stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
2. Regulamin niniejszy nie ma zastosowania do:
1) pracowników, których status określają przepisy szczególne;
2) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.
3) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania.
3. Regulamin nie dotyczy nauczycieli religii, których zatrudnianie określają odrębne przepisy.

 

                                                                    § 2
1. 1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to następujące akty prawne: Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawę z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela  oraz Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
2) Szkole - oznacza to Szkołę Podstawową nr 44 im. UNICEF w Bytomiu;
3) dyrektorze - oznacza to dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu               
4) wolnym stanowisku pracy – należy przez to rozumieć wolne stanowiska pedagogiczne lub niepedagogiczne w Szkole;
5) pracowniku - oznacza to osobę podejmującą pracę na stanowisku pedagogicznym lub niepedagogicznym w Szkole;

 

                                                                     § 3
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor.
2. Dyrektor udostępnia projekt opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
3. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Opis stanowiska, o którym mowa w ust. 2 zawiera:
1) dokładne określenie wykonywanych na danym stanowisku pracy obowiązków;
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji;
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań;
4) określenie odpowiedzialności;
5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

 

                                                                     § 4
1. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przygotowuje i prowadzi postępowanie rekrutacyjne.
2. Komisja składa się, co najmniej z trzech członków powoływanych przez Dyrektora, przy czym Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona pełni zawsze funkcję przewodniczącego Komisji.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
1) Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2) Sekretarz Szkoły,
3) inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły,
4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

                                                                      § 5
1. Poszczególne etapy naboru obejmują:
1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy;
2) składanie dokumentów aplikacyjnych;
3) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych;
4) informacja o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne;
5) selekcja końcowa kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna.
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko,
7) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach naboru,
8) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

 

                                                                      § 6
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.                                                                                     
2. O umieszczeniu dodatkowych ogłoszeń o naborze oraz o sposobie ich umieszczenia rozstrzyga Dyrektor.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu wynosi 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Ogłoszenie winno znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej przez 10 dni kalendarzowych.

 

                                                                      § 7
1. Od dnia ogłoszenia możliwe jest przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku pracy w Szkole.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się obowiązkowo:
1) w I etapie rekrutacyjnym:
a) list motywacyjny;
b) życiorys – curriculum vitae;
2) w II etapie rekrutacyjnym - po wstępnej analizie dokumentów i przed rozmową kwalifikacyjną m.in.:
c) kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego;
f) oświadczenie o niekaralności;
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oryginał kwestionariusza osobowego.
3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys - curriculum vitae, winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po dacie umieszczenia ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w sposób określony w § 6.
5. Dokumenty aplikacyjne złożone przed terminem umieszczenia ogłoszeniao organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy lub po terminie składania dokumentów nie zostaną rozpatrzone.

                                                                       § 8
1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, tj.: czy są złożone wszystkie wymagane dokumenty, czy posiadają wymagane klauzule i podpisy i czy z przedłożonych dokumentów wynika spełnienie przez kandydata opisanych w ogłoszeniu wymagań niezbędnych.
4. Wynikiem przeprowadzonej analizy dokumentów jest sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, do II etapu naboru tj. rozmów kwalifikacyjnych.
5. Lista, o której mowa w ust. 4 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509.).
7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniuo naborze.

 

                                                                        § 9
1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków;
2) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko;
3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach poprzednio zajmowanych przez kandydata;
4) cele zawodowe kandydata.
3. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
4. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy oraz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

                                                                      § 10
1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona,
nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509.) nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
3. Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

                                                                     § 11
1. Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu
Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509.)                                                                                                                 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia
naboru na stanowisko.
3. Informację o wyniku naboru zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

                                                                      § 12
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, nie będą odsyłane i będzie je można odebrać osobiście w sekretariacie Szkoły.
4. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora nr 22/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Bronisława Miarczyńska
Wprowadził informację: Bronisława Miarczyńska
Edytował informację: Bronisława Miarczyńska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2022
Liczba wyświetleń: 130
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.02.2022
15:48:42
edycja
Bronisława Miarczyńska
Nabór na wolne stanowiska
25.02.2022
13:01:28
edycja
Bronisława Miarczyńska
Nabór na wolne stanowiska
25.02.2022
13:01:20
dodanie
Bronisława Miarczyńska
Nabór na wolne stanowiska